Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen alvast voor jou beantwoord. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten, stuur ons dan een bericht.

IslamOmroep. Het is een vereniging, waar mensen dus lid van kunnen worden.

Imam Azzedine Karrat

Naast veel vrijwilligers, bestaat er een Raad van Toezicht (RvT), een directie en een Ledenraad. De Raad van Toezicht gevormd door:

 • Ibrahim Spalburg (voorzitter). Iedereen wel bekend, en meer dan 50 jaar ervaring in het brede, maatschappelijke werk voor de ummah.
 • Betul Özates (lid). Advocate die landelijk in het nieuws kwam toen zij succesvol een cliënt bijstond die haar werk als griffier wilde doen met een hoofddoek op, maar hierin werd belemmerd.
 • Samira Bouyakoub (lid). Specialist op het gebied van bestuur en management en zeer actief in het begeleiden en bijstaan van jonge moslima’s die kampen met vragen op het gebied van geloof en praktijk.

De directie (het dagelijks bestuur) bestaat momenteel uit Azzedine Karrat, maar zal snel worden uitgebreid met tot 3-koppig bestuur. Tevens wordt er een Ledenraad vormgegeven waar 15 personen het totaal van de overige leden vertegenwoordigen. Verder zijn zowel de RvT als de directie statutair gemachtigd werkgroepen en/of commissies in het leven te roepen. Eén van deze commissies zal de Adviescommissie zijn (doorgaans ook wel de Raad van Advies genoemd).

De Raad wordt de komende tijd ook verder vormgegeven. Hierbij zullen deskundigen met verschillende expertises gevraagd worden zitting nemen in het orgaan. Additioneel aan de reeds aanwezige kennis en kunde.

Namens iedereen die lid wordt van de omroepvereniging en onze boodschap onderschrijft. Namens de leden dus. Wij willen, net als bijvoorbeeld de christenen (EO, KRO/NCRV), de jongeren en socialisten (BNN/VARA), de humanisten (HUMAN) en de ouderen (Omroep Max), een eigen omroep hebben binnen het publieke bestel.

Het is tijd voor een omroep vóór en dóór moslims. Geen omroep die laat zien hoe de wereld moslims ziet, maar een omroep die laat zien hoe moslims de wereld zien. Zoals bijvoorbeeld de EO programma’s maakt vanuit een christelijk perspectief. IslamOmroep zal altijd vanuit een positieve grondhouding werken.

Eens in de 5 jaar doet zich de mogelijkheid voor om als aspirant-omroep (nieuw initiatief) toe te treden tot het publieke mediabestel (de NPO). Door omstandigheden is de zogeheten concessieperiode (die feitelijk liep tot dit jaar) met een jaar verlengd, zodat zich nu de uitzonderlijke situatie voordoet dat er een extra gelegenheid is om binnen te komen in het bestel.

Gezien het heftige anti-islamklimaat, de bij tijd en wijle twijfelachtige rol die de media speelt in het portretteren van moslims als gemeenschap maar ook van de islam an sich, én het uitblijven van een georganiseerd en structureel geluid vanuit de moslims zelf, mogen we deze unieke gelegenheid om onderdeel te worden van het publieke bestel, niet voorbij laten gaan. Dit is dé kans om zelf een gebalanceerd en inhoudelijk correct beeld van ons geloof neer te zetten. Niet in de stijl van de Nieuwe Maan, maar een echt islamitisch geluid. Laat ons die kans als gemeenschap grijpen.

Of we doen nu iets voor ons allen, als gemeenschap. En zorgen dat we een eigen mediakanaal krijgen op de publieke omroep of we zien lijdzaam toe hoe de komende 5 jaar opnieuw, en nog harder, door anderen bepaald wordt wat het beeld is van de islam en wijzelf en, belangrijker nog, onze kinderen negatief beïnvloed worden door het groeiende anti-islamsentiment.

We willen programma’s maken op radio en televisie die vanuit een duidelijk islamitisch perspectief laten zien wat de islam is. Ook willen we een omroep die moslims niet neerzet als exotisch of ‘vreemd’. Moslims zijn geen vreemden in ons land. We zijn onderdeel van Nederland. Moslims worden geboren in Nederland, betalen belasting in Nederland, werken in Nederland en overlijden in Nederland. Kortom, de islam is niet vreemd aan Nederland. Het is daarom tijd voor “een omroep die niet laat zien hoe de wereld moslims ziet, maar een omroep die laat zien hoe moslims de wereld zien”. Het is behalve een omroep, ook een kans om de broodnodige eenheid van de moslims in Nederland te versterken.

Alle vorige islamitische omroepen kwamen tot stand vanuit een overheidsvoornemen. Het betroffen stichtingen die onder de wettelijke regeling van ‘genootschappen’ vielen. Alle levensbeschouwingen kregen zendtijd vanuit de overheid. Het was dus voornamelijk een project voor koepels en raden.

IslamOmroep is van een geheel andere orde. Wij zijn allereerst geen stichting maar een vereniging. Mensen kunnen dus lid worden en meepraten over de programmering van de omroep. Verder is deze omroep geen taakstelling van de overheid, maar een initiatief vanuit de islamitische gemeenschap zelf. Onafhankelijk, ontstaan uit vrije wil en uit de gevoelde noodzaak.

Verder geven we met dit initiatief heel duidelijk aan dat de tijd dat etnische scheidslijnen de organisatie van de islamitische gemeenschap vorm gaven, voorbij is. We zijn één islamitische gemeenschap in Nederland. Uiteraard zijn er verschillen, en die mogen er ook zijn, maar het gedeelde belang is groter en daar zullen we elkaar moeten vinden en versterken. Niet voor onszelf of de eigen identitaire groep, maar voor de ummah en de islam.

Het enige kader dat we hebben is dat we uitgaan van de traditionele islam, de historische kaders van het geloof. Niet de stroming waartoe men behoort, de culturele of de etnische achtergrond is bepalend, maar het geloof. We leven immers allemaal in Nederland en de hier bestaande context. Verder zullen mensen die lid van de vereniging worden, dit doen als individu en niet als onderdeel van een aangesloten organisatie.

We zijn dus expliciet niet verbonden aan welke beweging of stroming dan ook, niet uit het binnen- en niet uit het buitenland. Daarnaast ziet ook de staat, zoals dat eveneens gebeurt bij andere omroepverenigingen, toe op deze onafhankelijkheid van de organisatie.

Het wordt tot nu toe grotendeels uit eigen zak bekostigd. Ook enkele ondernemers, verschillende individuen uit het land (gewone, doorsnee mensen die een donatie doen), enkele moskeeën en uiteraard de contributies, zorgen dat de gemaakte kosten kunnen worden gedekt. De kosten zullen echter toenemen en de omroep heeft jullie steun als ummah dus ook heel hard nodig.

De Nederlandse wet schrijft voor dat omroepverenigingen zelf gaan over de inhoud van hun programmering. Hoewel omroepverenigingen wel worden bekostigd uit de algemene middelen, zijn zij qua inhoud dus volledig onafhankelijk van de overheid. Dit geldt dus ook voor IslamOmroep.
In de meest recente evaluatierapportage over het publieke bestel, lezen we ook hoe de NPO (alle omroepen die bekostigd worden uit de algemene middelen) zich verhoudt tot onder meer de overheid:

“Publieke waarden met een publiek belang, verbindend en onderscheidend, onafhankelijk van politiek en commercie…”

Het idee dat iemand zijn onafhankelijkheid verliest en daarom geen steun vanuit de gemeenschap verdient omdat hij subsidie ontvangt van de overheid, is ook onjuist. Als we deze redenatie volgen zouden we ook geen islamitische scholen meer moeten willen. Zij krijgen immers (zoals praktisch alle scholen in Nederland) geld van de overheid en hebben een wettelijk curriculum/pakketje van eisen waaraan moet worden voldaan qua inhoud van het onderwijs. Die scholen willen wij uiteraard ook behouden. En terecht. En zo is het ook geregeld in omroepland.

IslamOmroep is qua inhoud onafhankelijk van zowel het bedrijfsleven, de overheid maar ook van de bestaande media. Uiteraard worden diverse kanalen gebruikt om de boodschap van de IslamOmroep te delen. We maken echter geen deel uit van andere mediaorganisaties (niet qua televisie, internet en/of radio). Als er artikelen en/of gesproken bijdragen (in beeld en geluid) worden geleverd aan programma’s op andere mediakanalen zal dit altijd alleen gebeuren omdat wij de vrijheid hebben gekregen om zonder voorwaarden of invloeden van derden onze de eigen boodschap van de islam te delen.

Je krijgt als lid inspraak in de koers van de vereniging, toegang tot alle door de omroep georganiseerde evenementen en ontvangt het (digitale) omroepmagazine.

“Helder islamitisch, duidelijk één.”

Onze boodschap ligt vervat in 5 centrale concepten die ook consequent zullen terugkomen in al onze (radio- en televisie)programma’s:

 1. Het islamitische geloof;
 2. Het gezin;
 3. Het kind;
 4. Beschaving en
 5. Rechtvaardigheid.

Deze 5 pilaren vormen de programmabasis van de omroep. Islamitisch verantwoorde, leuke, mooie en vooral professionele programma’s, waarbij veel aandacht is voor alles dat raakt aan het gezin, waar je je kinderen zonder zorgen naar kunt laten kijken (dus geen gescheld, geweld, drugs, etc) en waar consequent ‘rechtvaardigheid’ wordt gezocht (in de manier waarop het nieuws wordt gebracht, in opinieprogramma’s maar uiteraard ook in luchtiger zaken als amusement en entertainment).

Titels waar men aan zou kunnen denken (maar dit staat uiteraard nog verre van vast) luiden:

 1. “Wie was de Profeet (vzmh)?”. Zijn leven, zijn lessen,…
 2. “Zemzemstraat” (uiteraard met een knipoog, maar het gaat om een educatief maar leuk kinderprogramma in de geest van het gestopte Sesamstraat).
 3. “Kennis TV”, waarbij geleerden spreken over diepere theologische kwesties die raken aan de praktijk van alledag (denk aan vragen over donorschap, trouwen, opvoeding, hypotheken, et cetera).

De totstandkoming van programma’s is een complex proces waar zowel programmamakers, redactie, productie, crew, bestuur én, omdat we een vereniging zijn, ook de leden bij direct betrokken zijn. Hoewel we ernaar streven om primair zelf te produceren zullen er, zeker in het begin, ook programma’s worden ingekocht. Dit zullen beproefde formules zijn die succesvol zijn gebleken bij islamitisch publiek (in het buitenland).

Technisch gezien zullen we met hoog kwalitatieve producenten werken. Wat de inhoud betreft zal het uiteraard allemaal ‘halal-proof’ zijn. Als imam kan Azzedine Karrat dat proces gelukkig ook goed monitoren, te meer daar er ook een religieuze commissie zal worden vormgegeven. De inhoudelijke koers, niet de programma-technische invulling, wordt dus uiteindelijk bepaald (zoals de wet voorschrijft) door de directie (onder aanvoering van Imam Azzedine Karrat) en de Raad van Bestuur.

De leden, vertegenwoordigt in de raad, zijn het die uiteindelijk beslissen of een programma voorstel er komt of niet.

Vóór 31 december 2020 dienen we 50.000 betalende leden aan ons te binden. Iedereen van 16 jaar of ouder en woonachtig in Nederland kan lid worden voor slechts €5,72 per jaar. Men kan zich aanmelden via de website www.islamomroep.nl. Laten we dit doen voor onszelf, onze kinderen en de ummah als geheel. Het is een unieke kans om de eenheid onder de moslims te versterken en een krachtige plek in te nemen in ‘medialand’.